Artikel 1. Aanbiedingen

1.1 Alle aanbiedingen van TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG zijn vrijblijvend. Afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, maten en gewichten hebben het karakter van een benaderde aanduiding en zijn niet bindend.
1.2 Indien aanbiedingen zijn gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte informatie en later mocht blijken dat deze informatie onvolledig is geweest is TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs.
1.3 Mocht uit de door TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG gedane aanbieding een opdracht volgen dan is deze eerst bindend indien deze schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
1.4 Bij kennelijke vergissingen in de offerte van TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG wordt TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG ontheven van leveringsplicht, zonder dat opdrachtgever schadevergoeding kan eisen.
1.5 TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG behoudt zich het recht voor constructieve veranderingen aan te brengen voor zover deze de deugdelijkheid en goede werking niet schaden.
 

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Er is sprake van een overeenkomst wanneer de door TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG gedane aanbieding schriftelijk is bevestigd dan wel wanneer TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
2.2 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
2.3 Bij het aangaan van een overeenkomst heeft TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG het recht zekerheid te verlangen voor een geldelijke nakoming van de af te sluiten overeenkomstkan opdrachtgever die zekerheid niet verschaffen dan is TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG gerechtigd een bankgarantie te vorderen, de order te weigeren, of bij vooruitbetaling c.q. onder rembours te leveren.

 

Artikel 3. Levering en leveringstermijn

3.1 Wanneer TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG de opdracht tot levering heeft aanvaard, wordt zij geacht hieraan geheel te hebben voldaan, zodra de goederen zijn afgeleverd op de tussen partijen overeengekomen plaats van levering.
3.2 Indien TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG tengevolge van oorzaken buiten haar macht niet in staat is de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren of op te schorten.
3.3 De door TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG opgegeven leveringstermijn gaat in op de datum waarop alle gegevens die voor de uitvoering van de order nodig zijn, evenals eventuele vergunningen, volledig door TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG zijn ontvangen.
3.4 Indien vertraging in de levering ontstaat door omstandigheden buiten de schuld van TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG, wordt de leveringstermijn verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.
3.5 De met opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn is in beginsel niet als fatale datum aan te merkenoverschrijding van de door TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG toegezegde leveringstermijn geeft de opdrachtgever in beginsel geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

 

Artikel 4. Bepalingen bij aanneming van werken

4.1 TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG is bevoegd meerwerk aan haar opdrachtgever in rekening te brengen.
4.2 Meerwerk zijn alle werkzaamheden en leveringen die TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG heeft uitgevoerd buiten datgene wat in de overeenkomst is opgenomen.
4.3 Alle wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht zullen worden verrekend, evenals meer of minderwerk, zelfs ook indien zij niet schriftelijk is opgedragen.
4.4 De termijn waarbinnen een werk moet worden gerealiseerd is een zo exact mogelijke raming.Voor hieruit voortkomende schade is TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG in beginsel niet aansprakelijk .
4.5 Indien TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG op zich heeft genomen de installaties of het materieel te monteren ,dan zijn in de door TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG uit te voeren montagewerken niet begrepen de aan de montage verbonden bouwkundige werkzaamheden.Deze voor rekening van de opdrachtgever komende werkzaamheden, dienen zodra TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG,in overleg met opdrachtgever,met de montagewerkzaamheden begint,zover gereed te zijn,dat de montage zonder onderbreking tijdens reguliere werktijden kan worden uitgevoerd c.q. verricht.
4.6 TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of stagnatieschaden van opdrachtgever, dat afhankelijk van de aard van de schuld.
4.7 Het werk wordt opgeleverd op het moment dat TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG dit aan opdrachtgever vertelt, dan wel wanneer opdrachtgever de installatie in gebruik heeft genomen.
4.8 Voor zover niet anders in de offerte of orderbevestiging is vermeld gelden de volgende termijnbetalingen: bij opdracht 20 % bij levering apparatuur 50% en bij oplevering 30%

 

Artikel 5. Risico bij reparatie

Bij TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG in reparatie gegeven goederen zijn verzekerd. Bij schade of verlies zal door TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG niet meer verschuldigd zijn dan dat bedrag dat ter zake van schade aan of verlies van de goederen van zijn assuradeur zal ontvangen.
Vooral zal een eventuele aftrek, nieuw van oud, ten laste van de opdrachtgever resp. bewaargever komen.

Artikel 6. Uitbesteding van werk aan derden

Opdrachtgever machtigt TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG om de opdracht, hetzij gedeeltelijk of geheel, door een door TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG aan te wijzen derde, op een door TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 7.Prijzen

7.1 Alle prijzen zijn in euro’s inclusief BTW.
7.2 Montage -en installatie werkzaamheden zijn alleen in de prijs begrepen indien dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is vermeld.
7.3 Niet in de prijs begrepen verzendkosten en transportkosten.
7.4 Bij servicewerkzaamheden worden, behalve bij cliënten die een servicecontract hebben afgesloten, voorrijkosten in rekening gebracht, terwijl daarnaast voor ritten buiten de provincie Groningen een kilometertoeslag geldt.
7.5 De door TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding of opdrachtbevestiging geldende prijzen van materialen, hulpmaterialen en onderdelen, lonen, sociale lasten, bepalingen en tarieven betreffende omzet- en andere belastingen, invoerrechten en deviezenkoersen.Mochten hierin wijzigingen optreden, dan zal TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG gerechtigd zijn, ook nadat de order door haar is geaccepteerd, de prijzen, voor zover deze daardoor beïnvloed zijn, te herzien, ongeacht of gehele of gedeeltelijke betaling is ontvangen.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

1.8 Op alle door TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG zich alle intellectuele eigendomsrechten voorvermenigvuldiging, openbaarmaking evenals ieder ander gebruik is slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG
8.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG en dienen op verzoek van TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG onverwijld geretourneerd te worden.

Artikel 9. Reclames

9.1 Aanmerkingen op de levering of op de montage van door TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG geleverde of verrichte montagewerken moeten binnen een week na levering of montage door opdrachtgever schriftelijk aan TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG worden bekend gemaakt.Voldoet opdrachtgever niet aan deze termijn dan vervalt elke vorm van reclame en zal betaling moeten plaatsvinden conform het in artikel 11 gestelde.
9.2 Onvolkomenheden, die het gebruik van het geleverde niet verhinderen, geven de opdrachtgever niet het recht de levering en betaling van het geleverde te weigeren.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Buitengewone omstandigheden, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, geheel of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG of naar opdrachtgever, niet of niet tijdige leveringen van goederen door leveranciers van TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG, tandwiel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich meebrengen, leveren voor TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG overmacht op, die TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG ontheft van verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever en/of gebruiker enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
10.2 TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, dat geheel ter beoordeling van TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 11. Betaling

11.1 Voor aanneming van werk gelden de betaaltermijnen zoals deze hierboven bij 4.8 zijn omschreven.
11.2 Alle betalingen dienen plaats te vinden 14 dagen na factuurdatum op een door TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG aan te wijzen bankrekening.
11.3 Indien TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG het factuurbedrag niet binnen de termijn van 14 dagen heeft ontvangen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.Vanaf de 15e dag na factuurdatum is rente verschuldigd op basis van1,25% per maand , waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend. Na 15 dagen is TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG bevoegd de vordering via gerechtelijke incasso te doen laten plaatsvinden.
11.4 Alle kosten,ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering,zijn voor rekening van opdrachtgever.De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag.
11.5 Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden blijven de goederen eigendom van TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG
11.6 Wanneer TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG goederen van opdrachtgever onder zich heeft kan TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG deze goederen onder zich houden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. 

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG is niet aansprakelijk voor de kosten ,schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a) Overmacht zoals verder in deze voorwaarden omschreven zijn.
b) Daden of nalatigheid van de opdrachtgever en/of gebruiker,zijn ondergeschikten,dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld.
c) Nalatigheden van de opdrachtgever en/of gebruiker in het onderhoud van de geleverde zaken.
d) Beschadiging aan de geleverde zaken tengevolge mechanische,chemische en biologische invloeden van buitenaf.
e) Normale slijtage van de geleverde zaken tengevolge van het gebruik.
f) Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

12.2 TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG is slechts aansprakelijk,voor zover de verzekering van TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG dit dekt,dan wel tot maximaal de factuurwaarde; voor schade aan het werk,hulpstukken materiaal en materieel,alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG of van hen, die door TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG te werk zijn gesteld voor de aan TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG opgedragen werkzaamheden.

 

Artikel 13. Garantie

13.1 Indien niet anders overeengekomen verleent TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG 12 maanden garantie op de door haar geleverde toestellen, alsmede werkzaamheden indien deze door TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG zijn uitgevoerd,gerekend vanaf de dag waarop levering is geschied respectievelijk de montage is gereed gekomen.
13.2 De garantie omvat het kosteloos vervangen of repareren zulks uitsluitend ter beoordeling van TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG van die onderdelen ,die uit hoofde van fabricage- of materiaalfouten gebreken vertonen.
13.3 Verdere verplichtingen tot het geven van schadevergoedingen,van welke aard ook, worden door TOEBACK GRAVEER-& LASER TECHNIEK DEN HAAG niet aanvaard ,terwijl de betalingsverplichtingen ,ongeacht of zich gebreken voordoen,onverminderd gehandhaafd blijven.

Artikel 14. Slotbepaling

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de door de wet bevoegde rechter.
De voorwaarden zijn gedeponeerd op te Den Haag onder nummer 27070324
Kamer van Koophandel en fabrieken voor Den Haag